ජාවා ලෝකය. Powered by Blogger.

Friday, February 10, 2017

String එකක ඇති අකුරු ප්‍රමාණය ගණනය කිරීම.


String එකක ඇති අකුරු ප්‍රමාණය ගණනය කිරීම සදහා අපට

String.length(); යන්න භාවිතා කල හැක.

මෙහි String යන්නට අපට අකුරු ප්‍රමාණය ගණනය කිරීමට අවශ්‍ය String එක යෙදිය යුතුය.

තවද මෙහිදී ලැබෙන්නේ  අපට int එකකි.
0 comments:

Post a Comment