ජාවා ලෝකය. Powered by Blogger.

Friday, August 5, 2016

print හා println භාවිතයෙන් අභ්‍යාස - 1
අපි මේ පාඩමේදී  print හා println භාවිතයෙන් අභ්‍යාස කිහිපයක් සලකා බලමු.

1. පහත output එක java statement එකක් පමණක් භාවිතයෙන් ලබාගන්න.

Hello Sri Lanka

2. පහත output එක java statement දෙකක් පමණක් භාවිතයෙන් ලබාගන්න.

Sri Lanka

3. පහත output එක java statement තුනක් පමණක් භාවිතයෙන් ලබාගන්න.

I
Love
Sri Lanka

4. පහත output එක java statement එකක් පමණක් භාවිතයෙන් ලබාගන්න.

Here
we will learn
about the statement
in Java

5. පහත output එක 24 භාවිතා නොකොට java statement එකක් පමණක් භාවිතයෙන් ලබාගන්න.

30 - 6 = 24

6. පහත output එක 15, 9, 36 හෝ 4 භාවිතා නොකොට java statement හතරක් පමණක් භාවිතයෙන් ලබාගන්න.

12 + 3 = 15
12 - 3 = 9
12 x 3 = 36
12 / 3 = 4

7. පහත output එක 15, 9, 36 හෝ 4 භාවිතා නොකොට java statement එකක් පමණක් භාවිතයෙන් ලබාගන්න.

12 + 3 = 15
12 - 3 = 9
12 x 3 = 36
12 / 3 = 4

අපි ඊලග පාඩමෙන් මේ ගැටළු විසදගන්නා ආකාරය ගැන සාකච්ඡා කරමු. පහත button  එක click කර ඊලග පාඩම සදහා යොමු වන්න.


0 comments:

Post a Comment